Print | Font sm  LG
Библиски Мудрости (Bibliski Mudrosti) (Book of Proverbs, Study Bible) (Macedonian/ Македонски),Радосна Вест Библии (Radosna Vest Biblii / Good News Bibles)

 PREVIEW


Share With OthersБиблиски Мудрости (Bibliski Mudrosti) (Book of Proverbs, Study Bible) (Macedonian/ Македонски) (Book/ Paperback)

by Радосна Вест Библии (Radosna Vest Biblii / Good News Bibles)

Product Overview

(This is the Book of Proverbs, with comments / a study Bible of the Book of Proverbs)

Ова издание презентира нов, динамичен превод на македонски јазик на книгата Поговорки и книгата Проповедник, кои се составен дел на канонот на Светотот Писмо (Библијата). Овие две книги вообичаено се вбројувааат меѓу книгите на мудростите. Книгата „Поговорки“ може да се смета за поезија. Како и кај Псалмите, така и овде, преовладува паралелизмот како специфичен стил на библиската хебрејска поезија. Следните видови на пралелизам се застапени во оваа книга:

(а) Синонимен паралелизам:
„Послушај ги, чедо мое, советите на татка си,
и не заборавај ги поуките на мајка си“ - По. 1:8

(б) Противположен (антитетичен) паралелизам:
„Куќата на безбожникот ГОСПОД ја проколнува,
а домот на справедливиот го благословува“ - По. 3:33

(в) Синтетичен паралелизам:
„Кого ГОСПОД го сака, него го кара,
како и таткото - синот што го љуби“ - По. 3:12

(г) Симболичен паралелизам:
„Убава, а непристојна жена е како
златна алка во рилка на свиња!“ - По. 11:22
(Во овој вид на паралелизам, втората реченица служи како илустрација за првата - иако што во изворниот јазик конструкцијата е обратна: прва е реченицата за илустрација.)

Покрај паралелизмот, присутни се и други книжевни стилови, како што се персонификацијата (9-та глава), акростихот (азбучна поезија) во глава 31, реторичките прашања (на пр. 6:27), нумеричките изреки во кои е застапен системот x, x+1, (видете ги белешките на стр. 201): тие се наоѓаат во 30-та глава. Пр.:
„Три, односно четири работи ми се чудесни
и за умот недостижни“ - По. 30:18

Секој читател во прв ред треба да се бара себеси во овие поговорки, а потоа во нив да ги препознава своите ближни. Во нив еднакво се осудува горделивоста како и неискреноста, озборувањето како и омразата, мрзливоста како и експлоатацијата. Тие повикуваат на свет живот не само кога одиме во црква, туку и кога сме дома, на работа, на пазар...

ISBN: 9989669017

About the Author(s)

Радосна Вест Библии (Radosna Vest Biblii / Good News Bibles)
Buy Now

List Price: $18.99
Our Price:  $12.99
You Save:  $6.00(32%)
+ Free Shipping w/ $45 min. purchase

Product is not currently available. Please check again soon.Product Details

Category: Foreign

Format: Book (Paperback) (280)

Publisher: Радосна Вест Библии (Radosna Vest Biblii / Good News Bibles)

Date Published: Jan 01, 1996

Language: Macedonian

SKU: LT-2205

Dimensions: x x (in)(*) Minimum purchase $45.

Questions?

If you have questions or would like to suggest ideas about improving or correcting any item available on our web site, please contact us.
  We accept all major credit cards via secure PayPal checkout (registration is optional)
PayPal Acceptance Mark
  Official PayPal SealZaev Holdings LLC, owner of the "Loving Truth Books & Gifts" store, is a PayPal Verified Merchant.   High Quality Stainless Steel .: Durable, Practical, Elegant.Find high quality 18/10 Stainless Steel kitchenware products, plus free recipes at Old World Cuisine, also owned and operated by Zaev Holdings LLC.
If you would like to link to us, please use some of the banners and available code on the Link to Us page. 

Loving Truth Books & Gifts: Hand-selected, Biblically-based, quality books & gifts

Copyright (c) Loving Truth Books & Gifts 2008-2014. All rights reserved. Martinsburg, WV. Site by xSynthesis. Terms of Use & Privacy