Print | Font sm  LG
Псалми / Библиски Песни (Psalmi / Bibliski Pesni) (Book of Psalms / Bible Songs Study Bible) (Macedonian/ Македонски),Радосна Вест Библии (Radosna Vest Biblii / Good News Bibles)

 PREVIEW


Share With OthersПсалми / Библиски Песни (Psalmi / Bibliski Pesni) (Book of Psalms / Bible Songs Study Bible) (Macedonian/ Македонски) (Book/ Paperback)

by Радосна Вест Библии (Radosna Vest Biblii / Good News Bibles)

Product Overview

(This is the Book of Psalms from the Bible, with some limited commentary)

Псалмите се дел од Библиската поезија. Псалмите се мелем за душата, песна за устата, мудрост за срцето. Покрај историските и пророчите книги, третиот конститутивен дел на Библијата го сочинуваат поетските книги, во кои најчесто ги вбројуваме: Псалмите, Поговорките (Изреките, Соломониви), Книгата на Проповедникот и Песните Соломонови (Песни над песните).

Карактеристично за Библиската поезија е тоа што таа се темели на акцентниот систем, а не на римувањето или на метриката, што е најчест случај кај други јазици. Друга карактеристика на Библиската поезија е паралелизмот. Овој израз означува поетски стил во кој една мисла или фраза се поткрепува уште со една соодветна мисла или фраза, којашто содржи приближно исто број слогови, или барем иста идеја. Примери:

Синонимен паралелизам
„Господова е Земјата и се што ја исполнува,
светот и се што го населува“ - Псалма 24:1

Противположен (антитетичен) паралелизам
„Зашто, Господ бдее над патот на праведниците,
а патото на грешниците - во пропаст ќе ги одведе!“ - Псалма 1:6

Конструктивен (синтетичен) паралелизам
„Подобро е да ручаш зеленчук каде што те сакаат,
отколку згоено теле таму каде што те мразат“ - Поговорки 15:17

Кулминиционен паралелизам
„Признајте Му ја на ГОСПОДА, еј, силници,
признајте Му ја на ГОСПОДА славата и моќта!“ - Псалма 29:1
(Забележувате дека првата реченица е недовршена, а втората започнува со дел од првата и потоа ја довршува мислата)

Инаку, покрај наведените специфичности, во Библиската поезија се присутни речиси сите други литературни форми вообичаени за поезијата: созвучието (асонансата), метафората, анафората, алитерацијата, акростихот (најизразен во Псалм 119) и други.

About the Author(s)

Радосна Вест Библии (Radosna Vest Biblii / Good News Bibles)
Buy Now

List Price: $18.99
Our Price:  $12.99
You Save:  $6.00(32%)
+ Free Shipping w/ $45 min. purchase

Product is not currently available. Please check again soon.Product Details

Category: Foreign

Format: Book (Paperback) (301)

Publisher: Радосна Вест Библии (Radosna Vest Biblii / Good News Bibles)

Date Published: Jan 01, 1994

Language: Macedonian

ISBN: 9789989669002

SKU: LT-2206

Dimensions: 4.75 x 7.00 x 0.25 (in)

Weight: 5.00 oz(*) Minimum purchase $45.

Questions?

If you have questions or would like to suggest ideas about improving or correcting any item available on our web site, please contact us.
  We accept all major credit cards via secure PayPal checkout (registration is optional)
PayPal Acceptance Mark
  Official PayPal SealZaev Holdings LLC, owner of the "Loving Truth Books & Gifts" store, is a PayPal Verified Merchant.   High Quality Stainless Steel .: Durable, Practical, Elegant.Find high quality 18/10 Stainless Steel kitchenware products, plus free recipes at Old World Cuisine, also owned and operated by Zaev Holdings LLC.
If you would like to link to us, please use some of the banners and available code on the Link to Us page. 

Loving Truth Books & Gifts: Hand-selected, Biblically-based, quality books & gifts

Copyright (c) Loving Truth Books & Gifts 2008-2014. All rights reserved. Martinsburg, WV. Site by xSynthesis. Terms of Use & Privacy